Select Menu

ads2

ads2

Slider

Travel

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ


link για pchands

Performance

Cute

My Place

Racing

Videos

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΙΔΟΥΝ ΣΕ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ:

Δημοσιογραφόντας 46 χρόνια, από τον Οκτώβριο του 1973 και όντας Συντάκτης της Εφημερίδος του «ΜΑΧΗΤΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» το 1980, ΥΠΌ ΤΟΝ ΑΕΊΜΝ...

» » » 2 ΝΕΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ 112 ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
«
Next
Νεότερη ανάρτηση
»
Previous
Παλαιότερη ΑνάρτησηΑπό τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κιλκίς  ανακοινώθηκε  ο πίνακας των 50 εγκεκριμένων Γυμνασίων και Λυκείων που χαρακτηρίζονται ως Πειραματικά αλλά και Πρότυπα για την νέα σχολική  χρονιά 2021-2022.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας …. Πιστοί στη δέσμευση και το όραμά μας για την ποιοτική αναβάθμιση της Παιδείας στη χώρα μας, ενισχύουμε το θεσμό των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων, επεκτείνουμε το δίκτυό τους και τη διασπορά τους σε όλη τη χώρα. Στα 28 Πρότυπα και 34 Πειραματικά που ήδη λειτουργούσαν, από σήμερα προστίθενται άλλα 50 συνολικά νέα σχολεία που χαρακτηρίζονται ως Πειραματικά ή ως Πρότυπα, 41 και 9 αντίστοιχα. Ο συνολικός αριθμός των Πειραματικών και Πρότυπων σχολείων είναι πλέον 112.

Τα Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία επεκτείνονται πλέον σε όλη τη χώρα. Έως σήμερα Πειραματικά σχολεία λειτουργούσαν σε 7 από τις 13, και Πρότυπα σε 5 από τις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Από το σχολικό έτος 2021-2022, και στις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις θα λειτουργούν Πειραματικά σχολεία, και στις 10 από τις 13 και Πρότυπα. Δίνουμε τη δυνατότητα με αυτόν τον τρόπο σε μαθητές όλης της χώρας να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές αυτές δομές και στην εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών, διδακτικών εργαλείων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού, διδακτικών μεθόδων, τρόπων διοίκησης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Επιδιώχθηκε κατά το δυνατόν τα ΠΣ ή ΠΕΙΣ να αναπτυχθούν σε όλες τις βαθμίδες ως συνδεδεμένα σχολεία, καθώς και σε πόλεις όπου υπήρχαν Τμήματα Επιστημών και Αγωγής της Εκπαίδευσης, ώστε να συνδεθούν λειτουργικά με αυτά και να υπάρξει η δυνατότητα στενής παρακολούθησής τους.

Η κλήρωση για τα Πειραματικά Σχολεία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Ιουνίου και οι εξετάσεις για τα Πρότυπα τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021. Τα Πρότυπα Σχολεία είναι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες στοχεύουν στην καλλιέργεια και τη διάχυση της ιδέας και των πρακτικών της αριστείας στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στην ανάδειξη και ενθάρρυνση μαθητών με ταλέντα και ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες. Τα Πειραματικά Σχολεία είναι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες στοχεύουν στην υποστήριξη του πειραματισμού και της πιλοτικής εφαρμογής εκπαιδευτικών καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού ΠΕΙ.Σ. που εισάγεται σε αυτά με κλήρωση. Επιπλέον, επιδιώκεται η εξοικείωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών με τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π.. Στόχος μας είναι τα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία να συμβάλλουν στον καλύτερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, ώστε να καλλιεργηθούν και διαχυθούν οι βέλτιστες εκπαιδευτικές μέθοδοι, πρακτικές και εργαλεία σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα. Με τον τρόπο αυτό αναβαθμίζεται η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Αναβαθμίζοντας τα σχολεία μας, δίνουμε νέα προοπτική στην εκπαίδευση και τους νέους και τις νέες της χώρας μας.

 

 

 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-—
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-—
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

: Ανδρέα Παπανδρέου 37

: 15180 - ΜΑΡΟΥΣΙ

: http://www.minedu.gov.gr

: atpps@minedu.gov.gr

: Καλαματιανού Φ.

: 210-344.3141

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2021-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

'Εχοντας υπόψη:

·      Τις διατάξεις:

α) του κεφ. Β' του ν. 4692/2020 (Α'111) «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 10, 11, 12, 13,

β) του ν. 4622/2019 (Α'133), «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» όπως ισχύει, γ) του ν. 2690/1999     (Α'45): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες

διατάξεις», όπως ισχύει,

δ) του άρθ. 90 του Π.Δ 63/2005 (Α'98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» όπως ισχύει

ε) του Π.Δ. 81/2019 (Α'119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,

ζ) του Π.Δ 18/2018 (Α'31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

η) του Π.Δ. 83/2019       (A'121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

θ) του Π.Δ. 84/2019 (Α'123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,

στ) Την υπό στοιχεία 168/Υ1/9.1.2021 (Β’ 33) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή»,

ι) Την υπ’ αρ. 162971/Δ6/3Ο-11-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1001) υπουργικής απόφασης «Λήξη θητείας Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.)                                                                    - Ορισμός

Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)»,

·      Την αριθμ. 22631/Δ6/26-2-2021(Β’776) (ΑΔΑ:60ΑΛ46ΜΤΛΗ-Δ07) Υπουργική απόφαση «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων»,

·      Την αριθμ.23716/Δ6/1-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΛ546ΜΤΛΗ-ΘΛΛ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων ως Προτύπων και Πειραματικών, Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δημόσιων σχολικών μονάδων,

·      Τις αιτήσεις των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

·      Την αριθμ. 17/29-4-2021 Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) - Θέμα «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων και Πειραματικών»,

·      Την αριθμ. 38/ΔΕΠΠΣ/ 5-5-2021 «Εισήγηση για τον Χαρακτηρισμό δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων»,

·      To αριθμ. 24/06-05-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του ΙΕΠ περί έγκρισης της αριθμ. 38/ΔΕΠΠΣ/ 5-5-2021 εισήγησης της ΔΕΠΠΣ,

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από την με αρ. πρωτ. Φ.1/Γ/263/50731/Β1/7-5-21 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χαρακτηρίζουμε τις παρακάτω σχολικές μονάδες ως Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία, ορίζουμε τη σύνδεση μεταξύ τους και τα κοινά ΕΠ.Ε.Σ. ως ακολούθως:

 

 

 

α/ α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Δ.Δ.Ε./Δ.Π.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΥΠΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ

ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.

1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Δ.Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

9370255

13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.

2

Δ.Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

9370271

17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

3

Δ.Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ

1101000

6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡ\ΛΗΣ

ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.

4

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΩΝ

9050714

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.

5

Δ.Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΩΝ

9050069

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

6

Δ.Π.Ε. Β'ΑΘΗΝΑΣ

9050475

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.

7

Δ.Π.Ε. Β ΑΘΗΝΩΝ

9050496

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

8

Δ.Δ.Ε. Γ'ΑΘΗΝΑΣ

0501530

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ

 

9

Δ.Δ.Ε. Γ'ΑΘΗΝΑΣ

0551062

3ο Γ.Ε.Λ. ΙΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΟ

 

10

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δ.Π.Ε. ΣΑΜΟΥ

9430099

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.

11

Δ.Π.Ε. ΣΑΜΟΥ

9430044

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΑΜΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

12

 

Δ.Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ

4301010

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

 

 

13

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ.Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

9150263

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.

14

Δ.Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

9150261

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

15

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ.Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

9230173

9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.

16

9521704

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

17

Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2351010

1ο ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ

 

 

18

Δ.Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

9470184

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΙΡ. ΔΗΜ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.

19

ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ.Δ. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

4001010

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ

 

ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.

20

Δ.Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

9200599

33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 1ο 6/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

21

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δ.Δ. Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

4551031

4ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ -"ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤ ΗΣ"

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.

22

Δ.Δ. Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

4501042

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

23

Δ.Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

3101010

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.

24

Δ.Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

3151010

1ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

25

Δ.Π. Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

9350106

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ -"ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟ"

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.

26

Δ.Π. Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

9350107

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ -"ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΠΟΤΟΣ"

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

27

Δ.Δ. Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

3501060

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

28

Δ.Δ. Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

3551060

1ο ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

29

Δ.Δ. Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

3501020

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.

30

Δ.Δ. Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

3551020

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΟ

31

Δ.Δ. Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2201010

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.

32

Δ.Δ. Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2251010

1ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

33

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Δ.Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

3451020

2ο ΓΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ--ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

 

 

34

Δ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

9240251

14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.

35

Δ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

9240079

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

36

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ.Δ. Ε. ΚΙΛΚΙΣ

2601020

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.

37

Δ.Δ. Ε. ΚΙΛΚΙΣ

2651020

2ο ΓΕΛ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

38

ΚΡΗΤΗΣ

Δ.Δ. Ε. ΧΑΝΙΩΝ

5001010

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

 

 

39

Δ.Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

9170594

66ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.

40

Δ.Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

9170114

8ο ΔΗΜ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

41

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δ.Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

9290233

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.

42

Δ.Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

9290129

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

43

Δ.Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

2901010

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

44

Δ.Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

1001031

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

ΚΟΙΝΟ ΕΠΕΣ

45

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δ.Δ. Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

0301020

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ

 

 

46

Δ.Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

9360005

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.

47

Δ.Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

3601043

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

48

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ.Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

9460215

16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

 

 

49

Δ.Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

1201041

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.

50

Δ.Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

1251010

1ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ

 

 

 

 

Ο

Διευθυντής  Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης  Π.Ε Κιλκίς

Δρ. Θ. Χριστοφορίδης

Φυσικός - Τεχνικός Δικτύων Η/Υ

About ΤΕΟ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
«
Next
Νεότερη ανάρτηση
»
Previous
Παλαιότερη Ανάρτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια

Leave a Reply